Vastuuvapauslauseke

TÄRKEÄÄ TIETOA

Pääsyä tämän verkkosivuston tietoihin ja asiakirjoihin on rajoitettu sääntelystä johtuen. Teitä pyydetään lukemaan seuraavat tiedot ja antamaan seuraava vahvistus joka kerta siirtyessänne tarkastelemaan näitä rajoitettuja tietoja.

TÄTÄ MATERIAALIA EI OLE SUUNNATTU EIKÄ SE OLE SAATAVILLA SUORAAN TAI VÄLILLISESTI HENKILÖILLE, JOTKA OLESKELEVAT KANADASSA, JAPANISSA, AUSTRALIASSA, ETELÄ-AFRIKASSA, KIINAN KANSANTASAVALLAN HONGKONGIN ERITYISHALLINTOALUEELLA TAI UUDESSA-SEELANNISSA, TAI MILLÄÄN MUULLA ALUEELLA, JOSSA OSTOTARJOUS OLISI SOVELTUVAN LAIN VASTAINEN.

Tätä verkkosivustoa ja sen sisältämiä tietoja ei ole tarkoitettu, eikä niitä tule siirtyä tarkastelemaan, eikä verkkosivustolla olevaa tietoa tule jakaa tai levittää henkilöille, jotka asuvat tai oleskelevat Kanadassa, Japanissa, Australiassa, Etelä-Afrikassa, Kiinan kansantasavallan Hongkongin erityishallintoalueella tai Uudessa-Seelannissa tai millään muulla alueella, jossa se olisi lainvastaista. Tällä verkkosivustolla olevien tietojen ja asiakirjojen saatavilla olo voi olla lainvastaista tietyillä alueilla, ja vain tietyt henkilöryhmät voivat olla oikeutettuja saamaan nämä tiedot ja asiakirjat. Kaikkien niiden Kanadan, Japanin, Australian, Etelä-Afrikan, Kiinan kansantasavallan Hongkongin erityishallintoalueen ja Uuden-Seelannin ulkopuolella asuvien henkilöiden, jotka haluavat nähdä tällä verkkosivustolla olevat asiakirjat, on ensin varmistuttava siitä, ettei heihin sovellu sellaiset paikalliset lait tai määräykset, joiden nojalla tälle verkkosivustolle siirtyminen on kiellettyä tai rajoitettua tai jotka edellyttävät rekisteröintiä tai heidän arvopapereiden hankinnan hyväksymistä. PPG Industries, Inc. ("PPG") ei ota vastuuta siitä, jos joku henkilö rikkoo soveltuvia lakeja tai määräyksiä.

Ostotarjousta ("Ostotarjous") ei tehdä eikä osakkeita hyväksytä hankittavaksi henkilöiltä tai henkilöiden puolesta suoraan tai välillisesti millään sellaisella alueella, jossa Ostotarjouksen tekeminen tai sen hyväksyminen olisi soveltuvan lainsäädännön tai määräysten nojalla kiellettyä tai vaatisi mitään muita kuin tarjousasiakirjassa nimenomaisesti mainittuja viranomaisten rekisteröintejä, hyväksyntöjä tai muita toimia. Tarjousasiakirjaa ja siihen liittyviä hyväksymislomakkeita ja muuta materiaalia ei jaeta, eikä saa jakaa, levittää edelleen tai välittää alueelle tai alueelta, jossa se olisi soveltuvan lainsäädännön tai sääntelyn nojalla kiellettyä. Ostotarjousta ei nimenomaisesti tehdä suoraan tai välillisesti, postipalvelujen kautta tai millään muulla välineellä (sisältäen mutta ei rajoittuen, sähköpostitse, postitse, faksitse, teleksitse, puhelimitse tai sähköisesti internetin välityksellä tai muutoin) tai minkään kansallisen arvopaperipörssin kautta Kanadassa, Japanissa, Australiassa, Etelä-Afrikassa, Kiinan kansantasavallan Hongkongin erityishallintoalueella tai Uudessa-Seelannissa. Ostotarjousta ei voida hyväksyä, suoraan tai välillisesti, millään sellaisella tavalla tai välineellä eikä Kanadasta, Japanista, Australiasta, Etelä-Afrikasta, Kiinan kansantasavallan Hongkongin erityishallintoalueelta tai Uudesta-Seelannista. Mikä tahansa Ostotarjouksen väitetty hyväksyntä on mitätön, jos se johtuu näiden rajoitusten suorasta tai välillisestä rikkomisesta.

Ostotarjouksen ehdot esitetään tarjousasiakirjassa. Päättäessään ostotarjouksen hyväksymisestä Tikkurila Oyj:n ("Tikkurila") osakkeenomistajien tulee nojautua ainoastaan tarjousasiakirjassa annettuihin tietoihin.
 

Tietoja osakkeenomistajille Yhdysvalloissa

Yhdysvaltalaisille Tikkurilan osakkeenomistajille ilmoitetaan, että Tikkurilan osakkeet eivät ole listattuna Yhdysvaltain arvopaperipörssissä ja että Tikkurilaa eivät koske Yhdysvaltain vuoden 1934 arvopaperipörssilain, muutoksineen ("Pörssilaki"), vaatimukset säännöllisestä tiedonantovelvollisuudesta, eikä Tikkurila ole velvollinen toimittamaan, eikä toimita, mitään sen mukaisia raportteja Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssiviranomaiselle (U.S. Securities and Exchange Commission, "SEC").
Ostotarjous tehdään Tikkurilan, jonka kotipaikka on Suomessa, liikkeeseen lasketuista ja ulkona olevista osakkeista, jotka eivät ole Tikkurilan tai sen tytäryhtiöiden hallussa, ja siihen soveltuvat suomalaiset tiedonantovelvollisuudet ja menettelyvaatimukset. Ostotarjous tehdään Yhdysvalloissa Pörssilain kohdan 14(e) ja Regulation 14E säännöksen mukaisesti, jollei Pörssilain14d-1(d) kohdissa säädetyistä poikkeuksista "Tier II" -ostotarjousta koskien muuta johdu, ja muutoin Suomen lainsäädännön tiedonantovelvollisuuksien ja menettelyvaatimusten mukaisesti, mukaan lukien Ostotarjouksen aikataulua, selvitysmenettelyitä, peruuttamista, edellytyksistä luopumista ja maksujen ajoitusta, jotka eroavat Yhdysvaltain vastaavista, koskien. Erityisesti on huomattava, että tälle verkkosivustolle sisällytetyt taloudelliset tiedot Tikkurilasta on laadittu Suomessa soveltuvien kirjanpitostandardien mukaisesti, eivätkä ne välttämättä ole verrattavissa yhdysvaltalaisten yhtiöiden tilinpäätöksiin tai taloudellisiin tietoihin. Ostotarjous tehdään Tikkurilan Yhdysvalloissa asuville osakkeenomistajille samoin ehdoin kuin kaikille muille Tikkurilan osakkeenomistajille, joille tarjous tehdään.

Soveltuvien lakien tai määräysten sallimissa rajoissa PPG ja sen lähipiiriyhtiöt tai sen välittäjät ja välittäjien lähipiiriyhtiöt (toimiessaan PPG:n tai sen lähipiiriyhtiöiden asiamiehinä) voivat ajoittain Ostotarjousta koskevan tiedotteen 18.12.2020 jälkeen ja Ostotarjouksen vireilläolon aikana ja muutoin kuin Ostotarjouksen mukaisesti suoraan tai välillisesti, ostaa tai järjestää ostavansa Tikkurilan osakkeita tai mitä tahansa arvopapereita, jotka ovat vaihdettavissa, muunnettavissa tai siirrettävissä tällaisiksi osakkeiksi. Nämä ostot voivat tapahtua joko julkisilla markkinoilla vallitsevilla hinnoilla tai yksityisinä liiketoimina neuvotelluilla hinnoilla. Siinä laajuudessa kuin tieto ostoista tai järjestelyistä ostaa julkistetaan Suomessa, tieto julkistetaan lehdistötiedotteella tai muulla sellaisella tavalla, jolla tällaisen tiedon voidaan kohtuudella arvioida tavoittavan Tikkurilan osakkeenomistajat Yhdysvalloissa. Ostoja ei tehdä Ostotarjouksen ulkopuolella Yhdysvalloissa PPG:n toimesta tai tämän puolesta. PPG:n taloudelliset neuvonantajat voivat lisäksi harjoittaa Tikkurilan arvopapereilla tavanomaista kaupankäyntiä, joka voi käsittää tällaisten arvopapereiden oston tai niiden ostamisen järjestämisen. Siinä laajuudessa kuin Suomessa vaaditaan, tieto tällaisista ostoista julkistetaan Suomessa Suomen lain edellyttämällä tavalla.

SEC tai mikään Yhdysvaltain osavaltion arvopaperikomitea ei ole hyväksynyt tai hylännyt Ostotarjousta, lausunut Ostotarjouksen arvosta tai kohtuullisuudesta eikä lausunut mitenkään tarjousasiakirjassa annettujen tietojen riittävyydestä, oikeellisuudesta, tai täydellisyydestä. Tämän vastainen lausuma on rikosoikeudellisesti rangaistava teko Yhdysvalloissa.

Käteisen vastaanottaminen Ostotarjouksen perusteella yhdysvaltalaisena Tikkurilan osakkeiden haltijana saattaa olla Yhdysvaltain liittovaltion tuloverotuksessa ja soveltuvan Yhdysvaltain osavaltion ja paikallisten sekä ulkomaisten ja muiden verolakien mukaan verotettava tapahtuma. Kaikkia Tikkurilan osakkeiden haltijoita kehotetaan välittömästi kääntymään riippumattoman ammattimaisen neuvonantajan puoleen Ostotarjouksen hyväksymistä koskeviin veroseuraamuksiin liittyen.
Tikkurilan osakkeenomistajien oikeuksien toteuttaminen tai mahdollisten vaatimusten esittäminen Yhdysvaltain liittovaltion arvopaperilakien nojalla voi olla vaikeaa, koska PPG ja Tikkurila ovat sijoittautuneet Yhdysvaltain ulkopuolelle ja osa tai kaikki niiden johtajista ja hallituksen jäsenistä saattavat asua Yhdysvaltain ulkopuolella. Tikkurilan osakkeenomistajat eivät välttämättä voi haastaa Tikkurilaa tai tämän johtajia tai hallituksen jäseniä oikeuteen Yhdysvaltain liittovaltion arvopaperilakien rikkomisesta Yhdysvaltain ulkopuolisessa tuomioistuimessa. Tikkurilan ja tämän lähipiiriyhtiöiden pakottaminen noudattamaan yhdysvaltalaisen tuomioistuimen tuomiota voi olla vaikeaa.

Tulevaisuutta koskevat lausumat

Tämä verkkosivusto ja sen sisältämät tiedot sisältävät lausumia, jotka siltä osin kuin ne eivät ole historiallisia tosiseikkoja, ovat "tulevaisuutta koskevia lausumia". Tulevaisuutta koskevat lausumat sisältävät lausumia koskien suunnitelmia, odotuksia, ennusteita, päämääriä, tavoitteita, pyrkimyksiä, strategioita, tulevaisuuden tapahtumia, tulevaisuuden liikevaihtoa tai tulosta, investointeja, rahoitustarvetta, yritysostoja koskevia suunnitelmia tai aikeita, kilpailuvahvuuksia ja -heikkouksia, taloudelliseen asemaan, tulevaan liiketoimintaan ja kehitykseen liittyviä suunnitelmia tai tavoitteita, liiketoimintastrategiaa sekä toimialaa, poliittista ja lainsäädännöllistä ympäristöä koskevia suuntauksia sekä muita ei-historiallisia tietoja. Tulevaisuutta koskevat lausumat voidaan joissakin tapauksissa tunnistaa tulevaisuutta koskevien ilmaisujen käytöstä, kuten "uskoa", "aikoa", "saattaa", "voida" tai "pitäisi" tai niiden kielteisistä tai muunnelluista vastaavista ilmaisuista. Tulevaisuutta koskeviin lausumiin liittyy luonnostaan sekä yleisiä että erityisiä riskejä, epävarmuustekijöitä ja oletuksia. Lisäksi on olemassa riskejä siitä, ettei arvioita, ennusteita, suunnitelmia ja muita tulevaisuutta koskevia lausumia tulla saavuttamaan. Näistä riskeistä, epävarmuustekijöistä ja oletuksista johtuen sijoittajien ei tule antaa tällaisille tulevaisuutta koskeville lausumille merkittävää painoarvoa. Tämän verkkosivuston sisältämät tulevaisuutta koskevat lausumat ilmaisevat ainoastaan kyseisen tiedon julkistamispäivämäärän mukaista asiantilaa.


Vahvistus

Painamalla alla olevaa linkkiä vahvistatte, että olette lukeneet ja ymmärtäneet kaikki yllä esitetyt rajoitukset ja suostutte noudattamaan niitä ja vahvistatte, ettette asu tai oleskele tällä hetkellä Kanadassa, Japanissa, Australiassa, Etelä-Afrikassa, Kiinan kansantasavallan Hongkongin erityishallintoalueella tai Uudessa-Seelannissa tai millään muulla alueella, jossa tällainen levittäminen tai verkkosivustolle siirtyminen on lainvastaista.

Jatka

 

 

 

 

Käytämme tällä sivustolla evästeitä selainkokemuksesi parantamiseksi, yleisömme mittaamiseksi, hyödyllisten tietojen keräämiseksi, jotta voimme tarjota sinulle soveltuvampia mainoksia ja antaa sinun jakaa sivustolla sosiaalisessa mediassa tekemisiäsi.
Saat lisätietoja siitä, miten käytämme evästeitä tai saadaksesi lisää vaihtoehtoja, napsauta TÄSTÄ. Napsauttamalla "Hyväksyn" -painiketta osoitat suostumuksesi evästeiden käyttöön. Hyväksyn